പനയില്‍ കടവ്

ചിത്രം കടപ്പാട് :അഖില്‍ സുഖിയന്‍

Read more
വര്‍ക്കല ബീച്ച്

ചിത്രം കടപ്പാട് :അഖില്‍ സുഖിയന്‍ ഇന്ത്യയിലെ ഒരു‍ സംസ്ഥാനമായ കേരളത്തിലെ ഒരു തീരദേശ ചെറു നഗരമാണ്‌ വർക്കല. തിരുവനന്തപുരംനഗരത്തിൽ നിന്നും 51 കിലോമീറ്റർ വടക്കു മാറിയാണ്‌ വർക്കല

Read more
ശാര്‍ക്കര ഭഗവതി ക്ഷേത്രം

ചിത്രം കടപ്പാട് :അഖില്‍ സുഖിയന്‍ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയില്‍ ചിറയിന്‍ കീഴ്‌ പഞ്ചായത്തിലാണ്‌ അതിപുരാതനമായ ഈ ദേവീ ക്ഷേത്രം.ജടായുവിന്റെ ചിറകിന്റെ കീഴിലുള്ള സ്ഥലമെന്ന അര്‍ത്ഥത്തില്‍ ചിറിന്‍കീഴ്‌ ആണ്‌ ചിറയിന്‍കീഴ്‌

Read more

Recomended products